ČESKÁ ASOCIACE SILOVÉHO PŘETAHOVÁNÍ

ČLENSTVÍ V CMWA

Členství v CMWA

Členem CMWA mohou být fyzické osoby a oddíly, které se chtějí zúčastňovat akcí a závodů v silovém přetahování u nás i v zahraničí. Členství

v CMWA upravují Stanovy CMWA a Směrnice o členství v CMWA.

 

V CMWA se rozlišují tyto druhy členství:

 

• Řádné členství fyzických osob - členství A

   - člen A má plná členská práva dle stanov, může využívat služeb a výhod poskytovaných CMWA

   - členové A mohou být individuálními členy (tzv. individuální členství), nebo se mohou sdružovat do oddílů CMWA, které nejsou

     samostatnými právnickými osobami (tzv. oddílové členství)

 

• Členství spolků

 

• Evidované členství fyzických osob

   - evidovanými členy se automaticky stávají všichni členové spolku, který vstoupil do CMWA

   - evidovaný člen neplatí členské příspěvky do CMWA, nemá členský průkaz, jeho členská práva jsou velmi omezena, nemůže využívat

     většiny služeb a výhod poskytovaných CMWA

 

• Zprostředkované členství fyzických osob - B

   - jedná se o člena spolku, který zaplatí členský příspěvek CMWA, má členský průkaz, má členská práva jako člen A (vyjma zastoupení

     na valné hromadě) a může využívat služeb a výhod poskytovaných CMWA

 

Základní podmínky členství v CMWA

Vznik členství je podmíněn:

   - doručením řádně vyplněné přihlášky sekretariátu CMWA. Zájemci o individuální členství A mohou využít on-line formulář dole na této

     stránce.

   - uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. V případě spolku je nutné i uhrazení registračního poplatku.

   - přihlášky uchazečů o členství přijímá sekretariát nebo krajské pobočky. o členství v CMWA vzniká zaregistrováním do členské databáze.

   - do CMWA lze vstoupit kdykoli v průběhu roku.

   - dokladem o členství A a B je členský průkaz CMWA. Platnost členského průkazu je vždy od 1.1.

     daného roku do 31.1. následujícího kalendářního roku. Členství A a B trvá dalších 6 měsíců po ukončení platnosti členského průkazu

     a poté zaniká z důvodu neplacení členských příspěvků.

   - Dokladem o členství spolku v CMWA je registrační listina. Členství spolku zaniká z důvodu neplacení členského příspěvku za více než jeden

     kalendářní rok.

 

Členské příspěvky CMWA na rok 2018

       děti a mládež do 18ti let (nar. 1998 a mladší) - 800 Kč

       děti a mládež do 18ti let, alespoň 1 rodič v CMWA (rodinné členství) - 500 Kč

       junioři od 19ti do 21 let (nar. 1997 - 1995) - 1300 Kč

       dospělí do 40ti let (nar. 1994 - 1976) - 1800 Kč

       veteráni nad 40 let (nar. 1975 a starší) - 1000 Kč

 

Platební informace

   - číslo účtu CMWA: 4268952 / 0300 ERA (chcete-li platbu urychlit, vložte částku na některou z poboček ERA). Upozornění - nepřijímáme platby

     složenkami!

   - platba za individuálního člena A: vs = 777, ss = rodné číslo člena A

   - platba za oddíl: vs = 333, ss = registrační číslo oddílu

   - platba za spolek: vs = 111, ss = registrační číslo spolku

   - platba pro členy B: vs = 121, ss = registrační číslo spolku;

 

Podrobné informace naleznete na těchto stránkách:

Řádné členství A

Členství v oddílech CMWA

Členství spolku v CMWA

Členský příspěvek CMWA, můžete uhradit i osobně v krajských pobočkách CMWA. Průkaz CMWA vám bude v tomto případě vystaven poté, co sekretariát CMWA obdrží doklad o úhradě. Doklad o úhradě můžete předložit sekretariátu CMWA sami, nebo můžete počkat na hromadné seznamy plátců, které zasílají zástupci krajských poboček sekretariátu CMWA v měsíčních intervalech.

Na případné zvýhodnění ceny spolkům a oddílům za členství se informujte osobně na sekretariátu nebo písemně na email pokorova@mas-wrestling.cz, kde posoudíme Váši hromadnou registraci.

 

Vše co se týká členství v CMWA vyřizuje paní Barbora Pokorová: pokorova@mas-wrestling.cz, tel. +420222930270

Pokud potřebujete telefonické informace, telefonujte prosím pokud je to možné ve dnech, kdy jsou úřední hodiny, tj. pondělí až pátek

od 8h – 15h.

Přihláška do CMWA - fyzická osoba

Objednávka členských průkazů na rok 2018

STANOVY CMWA

INFORMACE KE STAŽENÍ

gf • 2015-22. All Rights Reserved.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISCIPLINÁRNÍ POŘÁDEK

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA IMWF

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ SERVIS

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY ZE SOUTĚŽÍ

ČLENSTVÍ V CMWA